Programma 2019 - 2020

Inleiding

De bankensector verandert snel, maar de behoefte aan een stabiele, klantgerichte en veilige financiële omgeving blijft. In de afgelopen periode zijn er door de banken strengere compliance maatregelen ingevoerd, welke zullen bijdragen aan de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de banksector. Het streven is om onze rol als poortwachter van het financiële systeem verder te versterken, zodat er een bijdrage kan worden geleverd aan de duurzame economische groei van ons land.

Suriname maakt zich klaar voor de National Risk Assessment (NRA) van 2020. De belangrijkste onderdelen van deze NRA zijn het verder aanscherpen van de compliance vereisten en het versterken van toezicht en handhaving op het gebied van witwassen van gelden en anti terrorisme financiering. De betrokken stakeholders hierbij zijn niet alleen de banken, maar ook cambio’s, notarissen, accountants, het publiek en de overheid. De drempel om toe te treden tot het financiële systeem voor de “unbanked” dient niet verhoogd te worden, maar juist verlaagd. Dit staat enigszins in schril contrast met de stringentere compliance regels die banken introduceren. Doch zullen wij als banken meer dan tevoren dienen na te gaan op welke wijze wij deze tegenstelling kunnen overbruggen. Dit vereist van banken meer overleg en een nauwere samenwerking met de toezichthouder, BNETS, het bedrijfsleven en de consumentenorganisaties.  

Als gevolg van toenemende regulering is financiële educatie van onze klanten van groot belang. Wij zullen er toe overgaan om de gemeenschap via diverse kanalen proactief en adequaat te informeren over het betalingsverkeer, de rol van banken in de NRA, alsook de redenen voor het treffen van strengere compliance maatregelen.  

Tenslotte is de gehele financiële sector gebaat bij een gunstig macro-economisch klimaat. Hierbij is het noodzakelijk dat zowel het monetair als fiscaal beleid prudent en evenwichtig zijn. Regelmatig overleg met de monetaire en fiscale autoriteiten is voor de banken noodzakelijk ter bespreking van de risico’s en de hierop te nemen maatregelen. Hierbij zullen met name prudentie, evenwichtig beleid en voorspelbaarheid de inzet van de banken zijn.

Gedurende het bestuursjaar 2019 – 2020, zal het bestuur zich richten op de volgende thema’s:

 1. Herzien Algemene Bank Voorwaarden;
 2. Verbetering efficiency giraal betalingsverkeer;
 3. Kredietregistratiebureau;
 4. National Risk Assessment;
 5. Dichtbij en midden in de gemeenschap;
 6. Financiële educatie;
 7. Institutioneel overleg;
 8. Implementatie kasreserve regeling.

Het bestuur,

 • Eblein Frangie, Voorzitter
 • Sean Husain, Ondervoorzitter
 • Rafiek Sheorajpanday, Penningmeester
 • René van Rooij, Secretaris

 

1. Herzien Algemene Bankvoorwaarden

Het bankwezen nationaal en internationaal is in beweging en tevens worden de banken geconfronteerd met diverse nieuwe manieren van bankieren. Teneinde hieraan te voldoen is het streven van het bestuur om de Algemene Bankvoorwaarden van banken te herzien en te komen tot uniforme bankvoorwaarden die voldoen aan deze nieuwe omgeving. Het bestuur en haar leden hebben in samenwerking met de heer Anne Harmsma gewerkt aan het versimpelen en verduidelijken van de basisregels voor de relatie tussen bank en klant. De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zullen door alle bij de SBV aangesloten commerciële banken worden geïmplementeerd. Het streven is deze per januari 2020 in te laten gaan.

 

2. Verbetering efficiency giraal betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is een belangrijk onderdeel van het bancaire systeem, welke bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële systeem. Het huidige financiële betaallandschap is aan het veranderen en is het noodzakelijk om bewustwording- en gedragsverandering te stimuleren onder de gemeenschap, waarbij de focus is op de voordelen van giraal bankieren. Het streven is om in samenwerking met de stakeholders, de Centrale Bank van Suriname, BNETS, het bedrijfsleven en de consumentenorganisaties, te werken aan het opzetten en onderhouden van een robuuste infrastructuur voor elektronische en digitale betaaloplossingen, waarbij betaalopdrachten ‘real-time’ worden verwerkt. Ook is het streven om het huidige POS en ATM systeem te consolideren teneinde de kosten te beheersen en gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze nieuwe en goedkopere betaaloplossingen kunnen worden aangeboden.

 

3. Kredietregistratiebureau

Om het vertrouwen van de klanten in de bancaire sector te waarborgen is het van belang dat er een kredietregistratiebureau wordt opgericht. Het bestuur zal zich samen met de Centrale Bank van Suriname en BNETS, inzetten hiervoor. Het kredietregistratiebureau heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verantwoord verstrekken van kredieten door banken aan de gemeenschap. Bij het kredietregistratiebureau, registeren alle aangesloten organisaties, zoals ondermeer banken, de gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Alle geregistreerde organisaties kunnen deze gegevens raadplegen alvorens kredieten te verstrekken. Verder heeft het kredietregistratiebureau, ook als doel het tegengaan van misbruik en fraude binnen het financiële systeem.

 

4. Nationaal Risk Assessment (NRA)

Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF). Door het lidmaatschap heeft Suriname zich gecommitteerd aan het bestrijden van witwassen van gelden en het tegengaan van terrorisme financiering. Alle lidstaten worden onderworpen aan een evaluatie door de CFATF, waarbij nagegaan wordt in hoeverre het land de 40 aanbevelingen van de CFATF heeft geïmplementeerd in hun nationale wet- en regelgeving. De evaluatie van Suriname zal plaatsvinden in de 4e Mutual Evaluation ronde in 2020, waarbij de NRA de eerste stap is.

Op basis van de NRA dienen wij een risico gerichte benadering (risk based approach) toe te passen, om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen van gelden en terrorismefinanciering (AML/CFT), in verhouding staan tot de risico’s. Deze aanpak is de basis voor een efficiënte inzet van middelen ter bestrijding van dergelijke ongewenste praktijken en voor de uitvoering van de risico gerelateerde maatregelen uit de 40 FATF aanbevelingen.

De NRA draait niet alleen om banken, maar ook om het in kaart brengen van integriteitsrisico’s bij:

Verzekeringsmaatschappijen;

 • Cambio’s;
 • De Non-financials zoals: de gaming sector, casino’s en andere kansspelen;
 • Autobedrijven, vastgoedbedrijven, notarissen, belastingadviseurs en accountantskantoren.

Samen met deze stakeholders hebben banken een belangrijke “poortwachtersfunctie” in het herkennen en melden van constructies en praktijken die bedoeld zijn om crimineel geld wit te wassen. Het is onze taak om te voorkomen dat het maatschappelijke (financiële) stelsel wordt misbruikt voor witwassen, corruptie, fraude, terrorisme financiering en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag, waaronder belastingontwijking en -ontduiking. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen moet onze bedrijfsvoering integer en professioneel zijn.

Het bestuur zal haar volledige ondersteuning verlenen aan deze NRA door:

 • Samenwerking met het Project Management Team;
 • Periodiek overleg;
 • Beschikbaarstelling van functionarissen;
 • Strengere compliance regels;
 • Creëren van bewustwording onder de gemeenschap;
 • Stimuleren van gedragsverandering en mentaliteit;
 • Identificeren en mitigeren van risico’s.

 

5. Dichtbij en midden in de samenleving

Er is bij stakeholders veel onbegrip en gebrek aan kennis over de nieuwe rol van banken en de mogelijkheden die banken bieden. Het streven is ook om de samenleving actief te blijven informeren over de getroffen compliance maatregelen, de NRA, de economie en de verschillende financieringsmogelijkheden door middel van open dialoog met de gemeenschap en het verzorgen van presentaties en inleidingen.

 

6. Financiële educatie

Educatie van de samenleving over de diverse thema’s door middel van campagnes via diverse media voor:

 • Het creëren van bewustwording voor de veranderingen van het betaallandschap bij het publiek;
 • Het stimuleren van gedragsverandering om giraal te gaan bankieren bij het publiek.

 

7. Institutioneel overleg

De banken benadrukken dat er alleen stappen gezet kunnen worden ter verbetering van de sector en de economie door middel van overleg en dialoog. Getuige de economische omgeving waarin wij ons momenteel bevinden, is overleg met de monetaire en de fiscale autoriteiten noodzakelijk. Immers banken zijn gebaat bij rust, vertrouwen, stabiliteit en voorspelbaarheid. Hierbij is het noodzakelijk dat zowel het monetaire als fiscaal beleid prudent en evenwichtig zijn. Regelmatig overleg met de monetaire en fiscale autoriteiten is voor de banken noodzakelijk ter bespreking van de risico’s en de hierop te nemen maatregelen. Hierbij zullen met name prudentie, evenwichtig beleid en voorspelbaarheid de inzet van de banken zijn.

 

8. Formalisering kasreserve regeling

Sinds mei 2019 is de nieuwe vreemde valuta kasreserve regelgeving uitgevaardigd door de Centrale Bank van Suriname. Deze nieuwe regelgeving houdt in dat een deel van de vreemde valuta kasreserve onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname wordt geplaatst, waarbij er strikte voorwaarden zijn vastgesteld door en overeengekomen met de banken. De gesprekken voor het verder uitwerken en formaliseren van de strikte voorwaarden in de kasreserve regeling, worden in de komende maanden gevoerd. De SBV wordt door de heer Sean Husain en mevrouw Magalie Loswijk – Keerveld vertegenwoordigd in de Strategic Investment Committee.  

 

Download hier het jaarprogramma.