Doelen

Doelen

 • De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden en het bevorderen van een sterk bankwezen onder instandhouding van een effectieve mededinging.
 • De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Het voeren van overleg met toezichthouders, overheidsinstellingen, beleidsmakers en beroepen - en belangenverenigingen;
  • Het houden van bijeenkomsten tot onderlinge gedachtewisseling over onderwerpen het bankwezen betreffende;
  • Het streven naar effectieve marktwerking;
  • Het bevorderen van de naleving en totstandkoming van wettelijke regelingen en maatschappelijke normen en waarden;
  • Het (doen) bemiddelen ingeval van geschillen waarbij leden zijn betrokken, voor zover andere instanties niet beter zijn geëquipeerd;
  • Training en opleiding van medewerkers van de leden;
  • Het uitwisselen van kennis en informatie tussen de leden en hun medewerkers;
  • Overige activiteiten die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen