Centrale Bank gaat informatievoorziening naar samenleving intensiveren

Extern Nieuws

Centrale Bank gaat informatievoorziening naar samenleving intensiveren

Recente ontwikkelingen die de financiële sector betreffen zullen ook worden belicht, waardoor de burgerij daarvan ook beter begrip kan krijgen.

Voor haar taakuitoefening is het voor de CBvS van groot belang dat zij regelmatig overleg heeft met belanghebbenden, waaronder de financiële sector (dus bankinstellingen etc.), het bedrijfsleven en de overheid. Ook ontwikkelingen in het buitenland die mogelijk op onze economie van invloed kunnen zijn worden in de gaten gehouden.

De CBvS beschouwt ook gedragingen in de gemeenschap en legt daarbij haar oor goed te luister. Recentelijk is er veel te doen geweest om kosten die de algemene banken in rekening brengen in het contante betalingsverkeer. De CBvS heeft daaromtrent besprekingen gevoerd met de minister van Handel, Industrie en Toerisme, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en uiteraard met de bankinstellingen van ons land. Vermeldenswaard is dat in dit verband ook de Consumentenkring Suriname is ontvangen.

De bespreking met de Surinaamse Bankiersvereniging heeft vruchten afgeworpen. Al meteen daarna hebben de banken het hoofd gebogen over de zorgen die in de gemeenschap leefden en hebben zij aanpassingen doorgevoerd. De Bankiersvereniging heeft in dit verband een persbericht uitgegeven, terwijl zij zich inzet waar er tegemoetkomingen kunnen plaatsvinden en op welke wijze ook zij de voorlichting naar de gemeenschap naar de gemeenschap toe kan verhogen.

Het beleid van de CBvS om het girale betalingsverkeer te bevorderen wordt door haar volledig ondersteund en het belang om dat op een evenwichtige wijze te doen wordt door haar ook ten volle onderkend. Immers, maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kernaspect binnen het concept van de dienstverlening van ons bankwezen aan de gemeenschap.

De Consumentenkring heeft tijdens de gevoerde bespreking met de CBvS verklaard dat zij wil meehelpen met verschaffing van voorlichting mede door meer bekendheid over wet- en regelgeving te geven, waardoor meer begrip kan worden getoond voor ontwikkelingen in de Surinaamse economie.

De bankpresident haalde bij die gelegenheid aan dat als natie moet worden beseft dat Suriname ook onderworpen is aan regionale en internationaal vastgestelde regels, waaraan absoluut moet worden voldaan, willen wij onderdeel blijven van het internationaal financieel bestel en als wij goede betrekkingen met belangrijke buitenlandse instituten willen blijven behouden. Hiervoor zijn er inspanningen nodig om de nationale wet- en regelgeving niet alleen aan te passen en aan te vullen, maar zal vooral op naleving daarvan moeten worden gelet.

Er staat ons nog veel te doen om orde op zaken te stellen ten aanzien van het binnenlands betalingsverkeer. In nadere berichten en in aankomende programma’s zal de CBvS ingaan op specifieke onderwerpen die hiermee verband houden.

De Centrale Bank van Suriname vertrouwt erop dat wij met zijn allen successievelijk een goed werkend financieel-economisch bestel zullen vormen dat nationaal en internationaal volledig en duurzaam vertrouwen zal herwinnen.

Het bedrijfsleven toont zich al in toenemende mate een partner en als in alle sectoren overeenkomstig bijval genoten wordt, dan zullen goede resultaten niet uitblijven en kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. De toekomst blijft in onze eigen handen rusten!