Programma 2019

Inleiding
De bankensector wereldwijd is in beweging. In de afgelopen periode zijn er nationaal en internationaal wet- en regelgeving door overheden alsook Centrale Banken aangenomen die banken meer solvabel, liquide en integer moeten maken. Het uiteindelijk doel is een stabiel financieel systeem waardoor deze een grotere bijdrage kan leveren aan een duurzame economische ontwikkeling.
Deze internationale tendens is identiek voor de Surinaamse bankensector. Terwijl de Surinaamse bankensector zich aanpast aan de veranderende wet- en regelgeving, bevinden wij ons midden in een economische minder gunstige periode. Deze samenloop van ontwikkelingen resulteert in een complex Surinaams bankenlandschap. Dit vergt van banken meer overleg en onderlinge samenwerking, alsook met de toezichthouder en de overheid om na te gaan op welke wijze alle partijen het financieel systeem gezond kunnen houden en waar nodig te versterken.
Als gevolg van de toenemende regulering en de maatregelen die intern op risico en compliance gebied genomen moeten worden om de moeilijke (economische) periode te doorstaan, is het van groot belang om dichter bij de gemeenschap te staan. De klant, die immers het bestaansrecht is van een bank, dient pro-actiever en adequaat te worden geïnformeerd over de veranderende rol van banken, de maatregelen die banken nemen om te voldoen aan de regulering alsook over de achterliggende gedachten van de maatregelen.

Gedurende het jaar 2018-2019 zal het bestuur zich primair richten op de volgende thema’s:

 • Interne herpositionering;
 • Externe positionering;
 • Dichter bij de samenleving.


Het bestuur:
Eblein Frangie - Voorzitter
Hanna Lieuw Hie - Onder-voorzitter
Rafiek Sheorajpanday - Penningmeester
Ajay Surjbalisingh - Secretaris

Interne herpositionering
De rol die de Surinaamse Bankiersvereniging vervult, is gedurende de afgelopen periode gewijzigd. Dit gaat gepaard met veranderingen in de maatschappelijke rol en functie die banken vervullen, in hun structuur, de behoefte van hun klanten en in de wet- en regelgeving. Om deze redenen heeft het bestuur zich voorgenomen:

 • de statuten te wijzigen, zodat beter kan worden ingespeeld op de voornoemde ontwikkelingen;
 • de relevante wet- en regelgeving en de werkzaamheden daaromtrent die verricht zijn, zullen worden vastgelegd in een digitaal archief dat toegankelijk is voor de leden en toekomstige besturen;
 • ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur, zullen diverse commissies worden ingesteld bestaande uit specialisten van de diverse lidbanken, met als werkterrein Legal & Regulation, Compliance & Fraud, Cyber Security en International Financial Reporting Standards (IFRS);
 • zich zichtbaar te maken voor stakeholders met betrekking tot het doel van de Vereniging, activiteiten die zij ontplooit en ontwikkelingen die er zijn in de bankensector op nationaal en internationaal gebied alsmede het effect op de klant.

Externe positionering
Lokale regulering
De Vereniging is voorstander van regelgeving die bijdraagt aan het vergroten van de integriteit en stabiliteit van de sector. Een integere en solvabele bankensector is cruciaal voor een gezonde en groeiende economie. De Vereniging zal zich daarom inzetten voor de verdere verbetering van de samenwerking met de monetaire autoriteiten, onder meer met betrekking tot de volgende thema’s:

 • Rapportagevereisten van banken aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS);
 • Richtlijnen omtrent de jaarrekening, IFRS en harmonisatie van CBvS rapportagestandaarden.

Internationale regulering en ‘best practices’
Omdat Suriname een kleine en open economie is, is een vlotte afwikkeling van het internationale betalingsverkeer noodzakelijk. In dit kader dient Suriname verdere stappen te zetten om beter te kunnen voldoen aan de internationale best practices, zowel in wet- en regelgeving als handhaving. Dit is van belang voor het scheppen van een gelijk speelveld.
De Vereniging zal zich derhalve inzetten een bijdrage te leveren aan de aanpak van witwassen en terrorisme financiering, uit hoofde van de geldende juridische verplichting, alsook ter bescherming van de integriteit van de sector.

Hierbij valt te denken aan het uitwerken van standpunten in een dialoog met de CBvS en andere stakeholders zoals het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie en Politie en de Procureur-Generaal die zich specifiek richten op de volgende thema’s:

 • National Risk Assessment welke in 2020 zal plaatsvinden en de impact hiervan;
 • De relatie met correspondent banken;
 • Verbetering van het imago van Suriname en zijn financieel systeem.

Monetaire en financiële stabiliteit
Om het vertrouwen van de klanten te vergroten in het Surinaams bankwezen acht de Vereniging het noodzakelijk dat er een Deposito Garantiestelsel (DGS) en een kredietregistratiebureau ontwikkeld wordt voor de sector. Het bestuur zal zich sterk maken voor het ontwikkelingen van de contouren hiervan c.q. het aannemen van de wetten.
De stabiliteit van banken wordt ook bepaald door het verdienmodel van banken. Dit model verandert de komende jaren waarschijnlijk ingrijpend, mede door aangescherpte risico- en compliance maatregelen alsook de technologische ontwikkelingen. De Vereniging zal hierover een eenduidig standpunt nemen en in dialoog treden met de CBvS. Ook wordt in dit kader gedacht aan een verantwoorde afwikkeling van de zogenoemde SWAP-contracten, de fee typen en de structuren die banken in rekening (zullen) brengen.

Een duurzame en stabiele woningmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde economie. Als gevolg van de inflatie in de afgelopen jaren voldoen de condities van de 7% woningbouw regeling van de CBvS niet meer aan de hedendaagse realiteit. De banken hebben een voorstel gedaan aan de CBvS om de condities te updaten. Dit zal bijdragen tot een opleving in de woningbouw sector.

Het verzorgen van het betalingsverkeer is een cruciaal onderdeel van het werkterrein van banken. Een efficiënt functionerend betalingsnetwerk draagt bij aan de stabiliteit van het financieel systeem. Particulieren, bedrijven en financiële instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat betaaltransacties altijd snel en correct worden uitgevoerd. In dit kader is het noodzakelijk om na te gaan op welke wijze zowel het interbancair verkeer (SNEPS) alsook het POS en ATM-verkeer geoptimaliseerd kunnen worden en de kosten beheersbaar gehouden kunnen worden met in achtneming van de veiligheid van systemen. Tenslotte dient er ook worden nagegaan waar er innovatie in het betalingsverkeer kan plaatsvinden, zoals het gemeenschappelijk aanbieden van Mastercard en VISA credit card services en online betalingssystemen. BNETS en de CBvS zullen hier de dialoogpartijen voor zijn.

Banken hebben belang bij een voorspelbaar en stabiele monetaire en economische omgeving. Dit is noodzakelijk voor een gedegen bedrijfsvoering van banken, met name in de huidige volatiele economische omgeving. Het bestuur zal derhalve intensief contact hebben met de CBvS over onder andere de kasreserveregeling, de rentestanden, de valutamarkt en de beleningsfaciliteiten.
Met het Ministerie van Financiën zal er intensief contact zijn over het verloop van schatkistpapier, de rentestanden hierop, het begrotingstekort, de financiering hiervan en de effecten op de valutakoersen en de economie.
Goed opgeleide en integere bankiers zijn cruciaal om de bankensector solide en integer te houden. Banken worden vanwege de toenemende regelgeving, de verregaande specialistische technologie die er wordt toegepast en de externe volatiele omgeving complexer. Ervaren bankiers zijn schaars op de arbeidsmarkt. Derhalve zal het bestuur in gesprek gaan met onder andere Welton N.V., FHR Lim A Po instituut alsook de Anton de Kom Universiteit om een opleidingsladder te ontwikkelen op basis van de behoeften van de bankensector.

Dichter bij de samenleving
De Vereniging zal actief het gesprek aangaan over thema’s zoals compliance aangelegenheden, anti-money laundering maatregelen, KYC, betalingsverkeer (terugdringen chartale transacties en stimulering elektronische), de-dollarisering van de activa en passiva van banken, governance vraagstukken en financiering MKB (mogelijkheden banken in samenwerking met NOB). De Vereniging is voor de sector een middel om in verbinding te zijn en te blijven met stakeholders.

 

Download de volledige PDF bestand:
Bestuursprogramma 2019